Dieselmotorer

För varje motor finns en instruktionsbok som innehåller mer detaljerad information. De tidsintervaller som vi anger är endast generella och varierar mellan olika motortyper. I instruktionsboken finns intervallerna angivna för just din motor. Om du använder motorn yrkesmässigt eller i kraftigt förorenad miljö gäller helt andra intervaller.

Olje- och filterbyte

Du bör byta motorolja och oljefilter efter cirka 100 timmars körtid eller minst en gång per säsong. Ett nytt oljefilter renar oljan från sot och metallpartiklar och förhindrar onödigt motorslitage.
Varmkör motorn före oljebytet. Detta gör du enklast innan du tar upp båten ur sjön. Stäng av motorn och pumpa ur all motorolja genom mätstickehålet med hjälp av en oljelänspump.
Därefter kan du byta oljefilter och fylla på motorolja. Kontrollera oljan i backslaget. Kör motorn en stund med den nya oljan.Konservering av sjövattenkyld motor m du underhåller och kontrollerar kylsystemet regelbundet förebygger du effektivt överhettningsskador. För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under ppläggningsperioden är det viktigt att du också konserverar kylsystemet i samband med uppläggningen. Arbete med kylsystemet bör du utföra på land, annars finns det risk för vatten sprutar in i båten. Tänk på att vattenpumpen inte går torr. Fyll på sjövattenfiltret kontinuerligt (stäng inloppsventilen) eller stick ner sugledning i en blandning av vatten och glykol t ex
50/50. Kör till blandningen kommer ut i avgassystemet. Låt vätskan vara kvar i systemet eftersom den ger ett gott frys- och korrosionsskydd.

Kontrollera och rensa eventuellt sjövattenfilter

En del motorer har zinkstavar på proppar i motorn – se instruktionsbok - som offeranoder i kylsystemet. Dessa måste bytas när ca. 50% av anoden är förbrukad.

Konservering av färskvattenkyld motor

Om du underhåller och kontrollerar kylsystemet regelbundet förebygger du effektivt överhettningsskador. För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under uppläggningsperioden är det viktigt att du också konserverar kylsystemet i samband med uppläggningen. Arbete med kylsystemet bör du utföra på land, annars finns det risk för vattenintrång i båten. Den färskvattenkylda motorn har två kylsystem. Ett sjövattenkylt system, oljekylare, värmeväxlare och på vissa motorer även avgasrör, konserveras enligt
sjövattenkyld motor. Motorblock och cylinderlock är däremot färskvattenkylda.
Kontrollera kylvätskans fryspunkt med en glykolmätare och fyll på kylsystemet vid behov.
Kylvätskeblandningen förlorar sina korrosionsskyddande egenskaper efter hand och bör därför bytas ut vartannat år. OBS! Undvik att blanda olika typer av kylvätskor då detta drastiskt kan försämra de  korrosionsskyddande egenskaperna. Blanda inte kylvätskan med andra typer av tillsatser. Konservera den sjövattenkylda delen av motorn. Kontrollera nivån på färskvattensystemet och att alla avtappningskranar och proppar är stängda. 

Termostat

Om du har en temperaturmätare på din instrumentpanel kan du se om motorn håller rätt arbetstemperatur. För hög temperatur beror oftast på igensatta kylvattenintag, kylvattenkanaler, värmeväxlare eller defekt impeller. För låg kylvattentemperatur beror oftast på fel hos termostaten. Du kan kontrollera termostatens funktion genom att lossa den och placera den tillsammans med en termometer i en kastrull med vatten som värms upp.
Kontrollera att den öppnar vid den temperatur som anges i instruktionsboken. Om inte, byt ut
termostaten.

Impeller

Impellern pumpar kylvatten genom motorns kylsystem. Den är därför en mycket vital säkerhetsdetalj. Byt alltid ut en skadad eller sliten impeller, dock minst vartannat år. Ta för vana att alltid ha en ny impeller och packning för impellerpumpens lock i reserv ombord. Lossa på sjövattenpumpens lock och ta ut impellern, efter konserveringen. Spola rent den och förvara den på en sval plats, i en tillsluten plastpåse under uppläggningsperioden. Montera felfri impeller och impellerlock tillsammans med en ny packning. Impelern kan vara svår att få ut och tillbaka in igen. Tag lite fett på impellerhusets insida. Du kan använda en skruvmejsel för att få ut impellern. När du sedan skall sätta tillbaka impellern så knytt ett snöre runt bladen och böj in dom så går det lättare att montera impellern.

Kylvattenslangar och avgasslangar samt avgaskrökar.

Eftersom gummi blir sprödare när det åldras bör du då och då kontrollera att inga sprickor har uppstått i slangarna. Läckande kylvattenslangar är en säkerhetsrisk som kan orsaka överhettning av motorn eller att båten vattenfylls. Läckande avgasslangar kan ge farliga avgaser ombord samt förorsaka vattenintrång i båten. Se noga över kylsystemets och avgassystemets slangar och slangklämmor. Byt ut de slangar som inte känns mjuka och elastiska. Dra samtidigt åt alla slangklämmor. Kontrollera gummislangarnas kondition och att alla slangklämmor är ordentligt åtdragna.
Avgaskrökar utsätts för heta avgaser och vibrationer. Det är därför inte ovanligt att de efter 8-10 år går av. Har du tur kan de svetsas men ofta måste de bytas – en kostsam reparation. När kröken går av tappar motorn all kraft. Stäng av motorn omedelbart. Alla avgaser går rakt ut i motorrummet. Det blir sotigt och oljigt. Ju snabbare motorn stängs av desto mindre rengöring av motorrummet. Kör på en motor till verkstad! 

Drivremmar

Kontrollera några gånger om året att drivremmar för generator och färskvattenpump är rätt spända. Kontrollera också att de inte är spruckna eller fransiga. En felfri drivrem ger bättre laddningseffekt på generatorn och minskar samtidigt risken för överhettning. Ha alltid en extra rem i reserv. Kontrollera remmarnas kondition, byt om nödvändigt till nya. Efter byte –  spänn remmarna och justera remspänningen. Kontrollera remspänningen igen efter några timmars körning. Justera vid behov enligt instruktionsboken. 

Bränslesystem

Det är viktigt att du inte får in smuts i systemet. På motorn sitter ett eller två finfilter. Dessa behöver normalt inte bytas årligen. Det kan också finnas ett större vattenavskiljande filter vars kopp bör tömmas varje år. Det är bra om båten är tankad under uppläggningsperioden, då slipper du oroa dig över kondensvatten i tanken. Kontrollera om särskilda regler gäller på uppläggningsplatsen vad beträffar mängden bränsle ombord.
En insprutningspump skall endast röras av specialister. Efter 8-10 år kan det vara klokt att lämna in spridarna på en dieselmotor för rengöring och justering. Spetsarna slits och ger sämre verkningsgrad på motorn. 

Luftfilter och insugningsdämpare

Om din motor har ett utbytbart filterelement ska du byta det minst en gång per säsong. En motor med ett rent luftfilter orkar mer och drar mindre bränsle. Använd originalfilter, de är utprovade och rätt dimensionerade för respektive motortyp. Byt filterelement när det är igensatt eller gör rent insugningsljuddämparen. Byt också eventuellt vevhusventilationsfilter.

Elsystem
 

Sjöluften är en tuff driftmiljö för ett elsystem, med både hög fuktighet och salthalt. Därför kan motorns elsystem drabbas av krypströmmar, oxidering och spänningsfall om du inte underhåller elsystemet regelbundet. Se till att ledningar inte är skadade eller utsatta för slagvatten. Det finns annars risk för att läckströmmar kan komma ut till motor/drev eller slagvatten i kölsvinet. Om läckströmmar slår ut det galvaniska korrosionsskyddet kan det på kort tid uppstå svåra korrosionsskador. Viktigt! Ett batteri tar allvarlig skada av att vara urladdat under längre perioder. Ett urladdat eller dåligt laddat batteri kan förstöras genom frysning.
Lossa batterikablarna, rengör kabelskorna och smörj in dem med fett avsett för batteripoler. Kontrollera vattennivån och ladda upp batteriet. Eftersom batteriet självurladdar när det inte används bör du ladda upp batteriet några gånger under vintern, beroende på förvaringstemperatur. Urladdningen påskyndas ju varmare batteriet förvaras. Är batteriet fulladdat kan det vara kvar i båten. Torka rent smutsiga och fuktiga kablage. Spraya kopplingspunkter, kontakter och säkringsplintar vid behov. Lossa och rengör också
alla kopplingspunkter som är oxiderade. Kontrollera samtliga säkringar och se till att reservsäkringar finns ombord. Anslut det fulladdade batteriet och smörj polerna med polfett.

För dig som har drev på båten.

Har du S-drev måste du kontrollera gummitätningen mellan drev och motorbädd varje år. Är den skadad måste den omedelbart bytas. I annat fall ska den bytas ut vart sjunde år. Skall gummibälgarna bytas måste drevet demonteras. Låt din verkstad utföra arbetet eller följ noggrant tillvägagångssättet i en ”Gör det själv”-handboken om du anser dig klara av arbetet själv.
Bälgen utsätts för stora påfrestningar från rörelser, salt och föroreningar i både luft och vatten.
Vattenintrång via drivknutsbälgen kan leda till omfattande och i många fall kostsamma följdskador. Byt därför bälgarna regelbundet (minst vartannat år). OBS! Om båten körs i sötvatten (eller bräckt vatten med låg salthalt) bör drevets zinkanod bytas mot en magnesiumanod. Kontrollera noggrant avgas- och drivknutsbälgarna om du inte gjort det vid upptagningen. Kontrollera att bälgarnas slangklämmor är åtdragna. Smörj med fettspruta i smörjnipplar på drev och styrgaffel. Backslagsmotorer: Kontrollera propelleraxelns packbox. Om en packbox är monterad, lufta den och fyll med vattenbeständigt fett.

Offeranoder

Kontrollera zink(magnesium)anoderna. Sitter på t ex propelleraxel, båtbotten, trimplan, bogpropeller. Är anoderna förbrukade till mer än hälften måste de bytas ut. Kom ihåg att du inte får måla över anoderna! Det gäller också att monteringsytan är renskrapad (metallren) före monteringen av nya anoder.

Propeller

Det fordras en propeller i gott skick för att få ut maximal effekt av din motor. En skadad propeller ger vibrationer i hela båten, lägre fart och i värsta fall lagerskador. En mindre skada på propellern kan lätt leda till kavitationsskador (ser ut som frätskador).Reparera även småskador.